Demo

Onze visie

VAN MENS TOT MENS
Een aanpak die werkt.

Uitgangspunten:

  • Zinvol: De stichting wil een zinvolle bijdrage leveren aan het leven van de medemens die minder bedeeld is. Voor onze stichting betreft dit de medemens in Bembeke, Malawi. Wat in de ogen van de stichting hulp zinvol maakt, wordt in het beleidsplan verder uitgewerkt.
  • Vraaggericht: of een project moet worden uitgevoerd hangt sterk af van het belang dat er lokaal aan wordt gehecht. Project ideeën ontstaan vanuit Bembeke, de stichting helpt met de uitwerking voor zover het in haar vermogen ligt.
  • Gebiedsgericht: de stichting richt zich op Bembeke en omgeving en biedt ondersteuning bij wat de mensen daar als nodig zien voor hun eigen ontwikkeling. De stichting volgt de behoeften en ontwikkeling van de regio, in het tempo dat Bembeke aan kan. 
  • Duurzaam: De (doelstellingen van) de projecten zijn gericht op het creëren van een situatie waarin de betrokkenen de mogelijkheden hebben om de eigen situatie onder eigen verantwoordelijkheid verder te verbeteren. Projecten zijn gericht op een permanente verbetering van de leefsituatie, met een eindige inspanning van de stichting. Dit houdt dus als vanzelf in dat de stichting niet werkt met permanente ondersteuning.
  • Doelgericht: Ieder project kent een projectvoorstel waarin een meetbaar (SMART) doel staat geformuleerd, waarin het beoogde effect beschreven staat, wat de kosten zijn, hoe de eigen bijdrage van de betrokkenen in Bembeke eruit ziet en wie de plaatselijke projectcoördinator is. De stichting bepaalt, voordat het project uitgevoerd wordt, hoe dit geëvalueerd wordt. 
porn porn

Neem contact met ons op

Per mail

Mail ons via info@stichting-mim.nl

Per post

Ons adres is: Reitselaan 73, 5076 CB Haaren

Per telefoon

Ons telefoonnummer is: 0411-621782

Rekeningnummer

Ons rekeningnummer is NL98RABO0121119572 t.n.v Stichting Mirjam in Malawi, te Haaren.